Páčia sa vám šambrány?

od micah.grohman

S fasádou, ako je známe, možno narábať v troch rozmeroch, to znamená modelovať fasádu s rôznou mierou plastičnosti. Takéto rozihranie fasády môže byť veľmi estetické alebo naopak, ak je prehnané, môže priniesť opačný efekt.

Fasádne ozdobné prvky sa používajú pre dekoračné účely skrášľovania fasád budov. Prvky na fasáde, ktoré ju robia plastickou a ozdobnou, sú napríklad rôzne rímsy, lišty, rizality, uskočenia podlaží a pod. Tu nám pôjde skôr o typy profilovaných, hladkých alebo ináč tvarovaných prvkov orámovania fasádnych otvorov, teda okien a dverí. Skúsime sa pozrieť, čo dokáže urobiť s fasádou taký výrazný prvok okolo okien, ako je šambrána. So šambránami sme sa stretávali v minulosti hlavne pri rekonštrukciách starých objektov. Šambrána si však našla svoje miesto aj pri súdobom vzhľade fasády, je výrazným, reálne alebo len dojmovo vystupujúcim prvkom okolo okenných a dverných otvorov.

Čo je to šambrána?
Výraz šambrána pochádza z francúzštiny a predstavuje architektonický dekoračný fasádny prvok. Šambránou nazývame ozdobné orámovanie okenných a dverných otvorov rôzne širokými pásmi, spravidla mierne vystupujúcimi z plochy obvodovej steny. Zvyčajne ide o profilované (ale môže ísť aj o iba imitované maľbou v ploche steny) rámovanie okien a dverí, ktoré môže byť prípadne zdobené, v histórii spravidla štukové alebo drevené.

Pohľad do histórie
Šambrány ako dekoračný fasádny prvok sa objavovali v mnohých obdobiach v histórii architektúry. Nejde o nič nové. Šambrány, ktoré lemujú okná, vždy prispievali dojmovo a opticky k zväčšeniu a zvýrazneniu hlavne menších okien na fasáde. V našich podmienkach bolo orámovanie okien takýmito lemami typické pre vidiecke domy, zemianske kúrie, meštiacke domy, kaštiele a pod. V románskej a gotickej architektúre sa plasticky či farebne zdôraznené členenie oblúka, ktoré sa nachádza v hornej časti otvoru, nazýva archivolta a je podobným prvkom ako šambrána. Klasická šambrána sa v gotickej architektúre objavuje aj pod názvom pasparta, čo v súčasnej terminológii znamená skôr lem okolo obrazu – výtvarného diela. Rozkvet v používaní šambrán nastal v období renesancie, keď sa na oknách šambrány objavovali nielen kvôli dekoratívnosti, ale mali aj pragmatickú funkciu. V tej dobe okenné krídla lícovali s úrovňou fasády, takže okná boli týmto spôsobom – vystupujúcou hmotou šambrán – aj chránené. Okná v neskorších obdobiach boli už ustúpené voči fasáde a zapustené do ostenia. V období baroka mali šambrány aj zložitejší tvar, nešlo už iba o jednoduché bežné orámovanie okna či dverí. Šambrány v barokovej architektúre boli pretiahnuté v rohoch s typickým tvarom a nazývajú sa šambrány s kvapkami alebo ušami, tzv. ušnatá šambrána. V baroku bola šambrána v nadokennom priestore doplňovaná hlavne bohatým štukovým zdobením. Ale to už ide o ozdobný prvok zvaný suprafenestra. Súčasťou suprefenestier bola nadokenná rímsa. Priestor medzi ňou a hornou šambránou bol vyplnený figurálnym alebo ornamentálnym reliéfom. Ale vráťme sa do súčasnosti.

Aká je súčasnosť?
Aj v dnešnej modernej dobe je vytváranie šambrán alebo jednoducho orámovanie okien, prípadne dverí, veľmi obľúbené. A nie je tomu tak len na vidieku, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Na jednej strane je tu rekonštrukcia starých domov, kedy s citom chceme zachovať pôvodný tvar okna a na druhej strane sú tu nové domy, na ktorých novodobé šambrány našli svoje funkčné, či skôr estetické uplatnenie. Okná na dnešných nových budovách majú rámy okenných, či dverných krídel v rôznych farebných tónoch, tak s vytváraním šambrán treba zaobchádzať veľmi opatrne. Dnešné fasádne prvky vo forme šambrán už veľakrát nie sú tými tradičnými tvarovými prvkami ako v minulosti, ale sú vytvorené ináč, modernými spôsobmi a voláme ich už jednoducho orámovanie okien či dverí. Orámovať je možné nielen okná, ale aj veľké presklené plochy, avšak s mimoriadnou citlivosťou pre tvar a farebnosť fasády.

Šambrána a jej tvar
Šambrána v súčasnosti principiálne môže byť plastická – vystupujúca pred plochu steny, plochá v úrovni steny alebo dokonca aj negatívna. Väčšinou ide o pás – lem rôznej šírky, ktorý predstavuje orámovanie okna alebo dverí. Šambrána kopíruje tvar a sklon steny, možno ju použiť aj na šikmé steny. Šambrána býva vedená po celom obvode okna, teda okolo všetkých štyroch strán alebo iba okolo troch strán, ak ide o dvere alebo okno s podokennou rímsou, kedy spodná časť odpadá. Najznámejšie a asi najčastejšie sú šambrány plastické, profilované, orámované lištou, vystupujúce z líca muriva. Šambrána môže byť však aj plochá. V súčasnosti je obľúbené maľovanie „šambrán“ v rovine omietky, takže šambrána je jednoducho len namaľovaná. Takto je olemovanie okien len farebne odlíšené od zvyšnej časti fasády. Takzvané negatívne šambrány vzniknú napríklad pri zatepľovaní starších objektov. Na odhalené murivo sa pridá polystyrén a stena sa nanovo omietne. Aby sa zmiernilo nepríjemné vhĺbenie okenných otvorov, vytvoria sa okolo okenných otvorov negatívne šambrány, ktoré môžu byť farebne zdôraznené alebo nie. Vznikne prehĺbenie namiesto vystupujúcich šambrán. Členenie fasády sa pritom veľmi nemení.

Materiál – základ tvaru
Materiál, z ktorého sú šambrány zhotovené, zohráva dôležitú úlohu, nakoľko ajz konštrukčného hľadiska sú tieto prvky na fasáde veľmi exponované a ich fixácia k fasáde predstavuje citlivý detail. V minulosti sa šambrány vyhotovovali viacerými spôsobmi. Často boli otvory okenných či dverných otvorov lemované jednoduchým hladkým orámovaním vymodelovaným z malty. Najčastejšie však domy zdobili profilované šambrány, spravidla štukové. V niektorých oblastiach orámovanie okien bolo zvýraznené šambránami z dreva, buď jednoduchými alebo bohato vyrezávanými. Ak je rámovanie otvoru okna alebo brány vytesané z kameňa, ide o kamenné ostenie, nie o šambránu v pravom zmysle slova. Kameň na fasáde môže vystupovať vo viacerých podobách aj dnes, okrem obkladov na fasáde či sokloch sa môže objaviť aj vo forme šambrán. V súčasnosti možno vidieť veľmi úzke šambrány okolo okien, ktoré sú vytvorené z kameňa. Nie sú vždy okolo celého obvodu okna, podľa toho, kde sú umiestnené, zvýrazňujú vertikalitu alebo horizontalitu tvaru okna. Pre vytváranie šambrán je vhodný napríklad ohybný pieskovec, ktorý je možno aplikovať na akýkoľvek podkladový materiál. Pieskovec sa, vďaka svojej dobrej vlastnosti – ohybnosti, vie prispôsobiť aj zložitejšiemu tvaru. Dnes je možné aplikovať na časti fasády rôzne materiály, vytvárať olemovania napríklad z poplastovaných plechov či priamo z kovov. Šambrány sa samozrejme môžu tvarovať aj z betónu alebo hoci aj z dreva. Najčastejšie však vídame na domoch keramické obklady vo forme šambrán, ktoré nie vždy pôsobia kultivovane a esteticky. Jednou z alternatív, ako v súčasnosti vytvoriť orámovanie okna, je aplikovať fasádne prvky z polystyrénu a z polyuretánu. Polystyrén poskytuje rýchle vyhotovenie fasádnych omietok a zároveň chráni murivo proti mrazu. Súčasne dáva možnosť pre rozmanitosť architektonického pojednania fasády rôznymi fasádnymi prvkami ako sú dekoračné rímsy, šambrány, či poskytuje napríklad členenie plochy fasády rôznymi hrúbkami vrstvy vo vertikálnom alebo horizontálnom smere. Polystyrénové fasádne profily sú určené najmä na obnovu členitých fasád starých domov ako náhrada pôvodných štukových ríms, šambrán a iných fasádnych prvkov. Profily sa skladajú z polystyrénového jadra a povrchu zo špeciálnej elastickej disperznej omietky. Ich veľkou výhodou je jednoduchá aplikácia – montáž za pomoci fasádneho lepidla na polystyrén. Po nalepení je nutné prvky iba natrieť fasádnou farbou. Fasádnych profilov je dnes na trhu veľké množstvo, kupujúci si môže vyberať zo širokej ponuky od hladkých po zložitejšie profilované alebo si nechať vyrobiť profil na zákazku podľa svojich predstáv. Na tomto mieste je vhodné pripomenúť staré známe „menej je niekedy viac“ a že s prehnanou profiláciou šambrán na moderných domoch treba narábať naozaj veľmi opatrne.

Farebnosť šambrán
Vzhľad fasády domu a jej farebnosť vypovedá o vkuse a estetickom cítení stavebníka. Šambrány okien a dverí sú súčasťou fasády, ktorú vždy chápeme ako širší pojem zahrňujúci vonkajší vzhľad, ako celku so všetkým, čo sa na nej nachádza. Je to práve farebné riešenie, ktoré určuje vo veľkej miere podobu a jedinečnosť domu. Pri rozhodovaní o výbere farby pre fasádu a jej prvky treba mať o problematike základné vedomosti. Farba je charakterizovaná svojím tónom – odtieňom, sýtosťou a jasnosťou. V teórii farieb existujú princípy farebnej harmónie, kde sú stanovené kombinácie ladenia dvoch farieb, kombinácie troch farieb, využívanie kontrastov – napr. farebného kontrastu (tónov), kontrastu intenzity, kontrastu kvantity, kontrastu jasu a pod. Pri farebnom riešení šambrán, vzhľadom na jej tvar a funkciu, je treba veľmi citlivo voliť správny farebný odtieň voči ostanej ploche fasády. Keďže sa dnes rámy okien či dverí vyhotovujú v rôznych farbách, je to ďalší fenomén, ktorý treba brať do úvahy pri rozhodovaní o farebnom riešení fasády. Farieb sa netreba báť, ale nezabúdajme na známu pravdu, že sa pomocou nich dá veľa vylepšiť, ale, bohužiaľ, aj pokaziť.

Plasticita fasády a voda
Pri návrhu plastičnosti fasády si treba uvedomiť ešte jeden fenomén, a to je smerovanie odtoku dažďovej vody. Vystupujúci prvok z plochy fasády môže byť miestom usadzovania špiny a nečistôt zo vzduchu. Pri daždi následným spláchnutím týchto usadenín môže dôjsť k nevhodnému zašpineniu fasády. Všetky výstupky nad päť centimetrov je vhodné zabezpečiť tak, aby voda z povrchu mohla bez problémov odtekať. Je dobré, ak vystupujúci prvok lemovania okien je krytý už odvrchu prečnievajúcou strechou a pod.

Záver
Okenné otvory na fasáde sa budú určite v architektúre aj v budúcnosti vždy nejakým spôsobom zvýrazňovať. Architekti budú ustavične hľadať nové a nové spôsoby ako zdôrazniť a nechať vyniknúť okná na fasáde. Pri formotvorných prvkoch ani dnes nie je treba zabúdať na šambránu, avšak počítať s ňou v trende súdobého stvárnenia fasády. S plastickými prvkami by sme to nemali, ako už bolo spomenuté, preháňať podľa starého osvedčeného „všetkého s mierou…“, aby dom v konečnom dôsledku vyznel ako jeden kompozične, tvarovo, materiálovo a farebne harmonický celok. Iste sa nik nechce „prepracovať“ ku gýčovo stvárnenému domu v štýle napríklad podnikateľského baroka. Pri úmysle použitia šambrán na fasáde je rozumné poradiť sa s architektom, ktorý odborne poradí ako na to…

Autor: Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD., Ústav architektúry obytných a občianskych budov, FA STU, Bratislava
Foto: archív autora

Podobné články