Architektúre treba dať zelenú

od micah.grohman

Aj takto by sa dalo zhrnúť dlhodobé úsilie ocenenia CE ZA AR, ktoré poukazuje na dôležitosť kvalitnej architektúry v spoločnosti. Na architektov sa oplatí obracať aj s ohľadom na dôležitosť tejto profesie v globálnej výzve klimatickej krízy a taktiež v rámci štátneho plánu obnovy.

Jubilejný dvadsiaty ročník podujatia CE ZA AR sa konal v októbri a poukázal na spoločenský význam a hodnotu architektonických diel slovenských architektov. Ich profesionálny výkon je prínosom pre rozvoj kultúry a prostredia pre zdravý život ľudí a vzhľadom na súčasnú globálnu situáciu sa stáva ešte významnejší.

„CE ZA AR vytvára okrem samotného ocenenia aj priestor na diskusiu o vplyve architektúry na kvalitu nášho života. Práve preto je aktuálnym heslom komunikačnej línie ceny CE ZA AR pre rok 2021 #zelenaprearchitekturu, ktorou sa pridáva ku globálnym výzvam zmiernenia dopadov environmentálneho vplyvu architektúry,“ povedala úvodom riaditeľka úradu Slovenskej komory architektov, Oľga Miháliková.

Čelíme veľkej výzve
Predseda Slovenskej komory architektov Ilja Skoček zdôraznil, že v nadchádzajúcom období, počas čerpania rekordných finančných prostriedkov z rozpočtu Európskej únie v rámci Plánu obnovy a stability Slovenska, čelíme veľkej výzve a historickej príležitosti zároveň. Je len na rozhodnutí verejnej správy, samospráv, štátu a súkromného sektora, ako zodpovedne odpovie v oblasti výstavby na tieto výzvy. CE ZA AR ukazuje, že na Slovensku je veľký potenciál v tvorbe a zodpovednom prístupe, ktoré architekti dokážu verejnosti ponúknuť. „Hľadajme kvalitu v porovnávaní možných riešení. Hľadajme kvalitu výstavby a obnovy prostredníctvom súťaží návrhov.“ dodal.

Nasadenie architektov
Medzinárodná porota v zložení: Táňa Buijs-Vítková, Jakub Cígler, Bohunka Koklesová, Peter Moravčík, Vladimír Sitta, Pavol Šilla a Štěpán Valouch, hodnotila v prvom kole 81 prihlásených diel, z ktorých v užšom výbere počas cesty naprieč Slovenskom osobne navštívila 30. „Tento rok je výrazne čitateľné nasadenie architektov. Hovoríme o nasadení nielen nad rámec štandardného, ale dokonca nad rámec nadštandardného, vloženie sa do vecí za hranicu zmluvných povinností či dohodnutého honorárového pokrytia. Všetko v prospech dokonalého prevedenia diela,“ zhodnotil predseda poroty, architekt Peter Moravčík.

Laureáti CE ZA AR 2021
Na základe osobnej obhliadky realizovaných objektov vybrala porota na shortlist 18 diel v 6 kategóriách. Po intenzívnej rozprave sa porota zhodla na laureátoch 20. ročníka Ceny za architektúru, ktorými sú nasledovné diela:

° Kategória RODINNÉ DOMY
Dom V (Bratislava) 
Architekti: Martin Skoček, Lucia Miklová 
Krajinný architekt: Michal Marcinov

Rodinný dom prehodnocuje princíp tradičného trojdielneho dedinského domu. Nádherná práca so svetlom dáva vyniknúť čistote formy dokonale prevedenej novej interpretácie tvaroslovia tradičného krovu a priestranného interiéru. Najviac upúta harmónia interiéru, kvalitného detailu a použitej materiality. Dom vrastá do záhrady, ktorej pamäť neodstraňuje. Naopak. Medzi domom a záhradou tu existuje vzácny intímny dialóg.

° Kategória BYTOVÉ DOMY
Bytové domy Kamence, Etapa 1 (Kysucké Nové Mesto)
Ateliér SLLA
Architekti: Michal Sulo, Miriam Lišková
Krajinní architekti: Ján Augustín, Iveta Augustínová
Iné: Jana Nagyová, Boris Rusiňák, Viktória Sabadošová

Prvá etapa rozsiahleho obytného súboru na okraji okresného mesta sa presadila predpokladom dobrého koncepčného riešenia urbanistického celku. Koncept bytových domov vzišiel z architektonicko-urbanistickej súťaže návrhov. Práve súťaž je intenzívnym predpokladom, že následná projektová dokumentácia vo svojej záväznej podobe nevynechá spomínané východiská, ktoré sú podmienkou kvalitného bývania. Tými sú práve väzby, interakcie, prežívania, šance a možnosti mimo hraníc bytu

° Kategória FENOMÉNY ARCHITEKTÚRY
Hrad Uhrovec – Hospodárska budovaArchitekti: Martin Varga, Martin Kvitkovský (ateliér ô); Pavol PaulínyHrad Uhrovec je exemplárnym príkladom v prístupe pamiatkovej obnovy, spoločného historického dedičstva. Nasadenie architektov, ako aj celého realizačného tímu, je vnímané ako životné poslanie. Dôsledné poznanie histórie a patričná úcta k pôvodnej architektonickej substancii definujú toto atavistické ľudské snaženie.

° Kategória INTERIÉR
1903 (Trnava) Ateliér Kilo / HončHodnota bytu spočíva v jeho odvážnom, ba priam experimentálnom dispozičnom riešení, ktoré nenarušuje vzdušnosť a veľkorysosť vnútorného priestoru. Porota si, nielen pri tomto diele, všimla mimoriadne pozitívny trend – mladé rodiny stále viac spolupracujú s architektmi aj napriek limitom vlastného rozpočtu. Kombinácia invencie, spolupráce a rešpektu dáva základ pre kvalitné architektonické riešenie.

° Kategória EXTERIÉR 
Neformálne mo(nu)menty (Bratislava) 
Architekti: Kolektív VŠVU 

Anonymita medzipriestorov na sídlisku, akási samozrejmosť zanedbanosti a presúvanie zodpovednosti za tento stav na správu mesta stoja za hľadaním a iniciatívou autorov projektu, ktorí sa snažia burcovať, poukazovať na veľký potenciál, ktorý tieto priestory majú pre obývateľnosť mesta. Formou priestorovej akupunktúry odhaľujú to, čo je skryté. Používajú k tomu nájdené materiály potetované časom. Z týchto materiálov vytvárajú nové priestorové vzťahy, doslova pozývajú diváka k interakcii. Mo(nu)menty sú vyhliadkou, ktorá otvára oči tam, kde sú všetci slepí.

° Kategória OBČIANSKE A PRIEMYSELNÉ BUDOVY
Súkromná základná škola Guliver (Banská Štiavnica)
Architekti: Richard Murgaš, Martin Lepej, Lukáš Cesnak

Objekt svojou architektonickou a dizajnérskou kvalitou, ako sa aj samotným prevedením ďaleko presahuje štandardy v oblasti školských stavieb, nielen na Slovensku. Škola v Banskej Štiavnici je nečakanou deklaráciou nevyhnutnosti klásť najvyšší dôraz na kvalitu priestorov pre vzdelávanie a zdravotnú starostlivosť. Porota sa preto zaoberala aj pomerne naliehavou otázkou, koho úlohou je stavať kvalitné školské zariadenia. Taktiež poukázala na absenciu účasti štátu, ktorého povinnosti supluje súkromný investor.

Špeciálne ocenenia
Okrem diel ocenených v 6-tich kategóriách boli vyhlásené aj dve špeciálne ocenenia: 

° CENA VEREJNOSTI CE ZA AR 2021
Cenu získalo dielo Hrad Uhrovec – Hospodárska budova, ktorej autormi sú architekti Martin Varga a Martin Kvitkovský z ateliéru ô a architekt Pavol Paulíny.

° OCENENIE PATRÓN ARCHITEKTÚRY
MESTO TRNAVA za príkladný postup samosprávy pri príprave verejných investícií formou súťaže návrhov Krajské mesto za posledné roky usporiadalo už 9 súťaží návrhov. Trnava ukazuje cestu ostatným samosprávam, ktoré rovnakým spôsobom môžu pozdvihnúť zdanlivo banálne priestory sídlisk. Tie majú potenciál po obnove prispieť nielen k zvýšeniu životnej úrovne ich obyvateľov, ale byť aj cestou zodpovedného prístupu k zmierneniu dopadov klimatickej zmeny. Ocenenie „Patrón architektúry“ udeľuje predstavenstvo Slovenskej komory architektov za osobitný prínos pre rozvoj architektúry, ktorý nie je vyjadrený architektonickým dielom, ale, naopak, je výsledkom práce osobnosti, miestnej samosprávy alebo inštitúcie, ktorá sa zaslúžila o rozvoj slovenskej architektúry. 

Záver
Dvadsiaty ročník CE ZA AR silno vyjadril názor, že suplovanie štátu architektami nie je to správne riešenie. Štát, mestá, obce a architekti by mali spolu úzko spolupracovať. Vytvárajú tak nielen kvalitné prostredie, ale i vzťahy v ňom a medzi jeho užívateľmi. Viac na www.cezar.tv.  

Reko v spolupráci s CE ZA AR, SKA
Foto: archív CE ZA AR, SKA

Podobné články