Rozhodli ste sa pre prestavbu bytu či domu?

od micah.grohman

O rekonštrukcii bytu alebo domu začíname zvyčajne rozmýšľať v jednom z týchto troch prípadov: nadobudli sme starší byt a chceme si ho vytvoriť podľa vlastných predstáv, druhým dôvodom býva, že technický stav stavebných konštrukcií a inštalácií je veľmi zlý a napokon častým dôvodom pre takéto rozhodnutie je nutnosť zmeniť dispozíciu bytu či domu v dôsledku zmenených rodinných pomerov.

Cieľom prestavby je, samozrejme okrem estetickej stránky, mnohé veci zmodernizovať, vylepšiť, skvalitniť, skultivovať, skrátka vytvoriť v modernom duchu. Mnohokrát ide o nové funkčné využitie priestorov vytvorených zmenou dispozície bytu. Pri prestavbe bytu alebo domu pôjde podľa potreby o rekonštrukciu stavebných konštrukcií, výmenu a úpravu inštalačných rozvodov, výmenu dverí a okien a mnoho iných drobnejších úprav, súvisiacich so zamýšľanými zmenami. Je potrebné urobiť toto všetko naraz, lebo ako sa poznáme, keď bude všetko hotové, už sa nám nebude tak skoro chcieť do ďalších úprav, aby sme si nerozbili „hniezdočko“.

Zmeny konštrukcií
Už pri návrhu nosného systému domu je vhodné počítať s tým, že možno v budúcnosti budú potrebné zmeny dispozície a týmto spôsobom by bola zaistená flexibilita konštrukcie, ktorá umožní prestavovať či dostavovať podľa budúcich vznikajúcich požiadaviek. Čo sa týka stavebných zásahov, je flexibilita a variabilita bytu často limitovaná rozmiestnením okien, ich veľkosťou a počtom, plochou bytu a hlavne konštrukčným nosným systémom, či už stien alebo stĺpov. Skeletový nosný systém umožňuje najväčšiu flexibilitu, nakoľko steny sú len výplňou, a tak je možné akokoľvek členiť priestor. Tento konštrukčný systém sa však pri bytových domoch veľmi nepoužíva a už vôbec nie pri rodinných domoch. Zvyčajne sa pri rekonštrukciách bytov stretávame so systémom priečnych a pozdĺžnych nosných stien. Najideálnejšia situácia vznikne pri rekonštrukcii a prestavbe bytovej jednotky, ak nosnými prvkami sú len steny obvodové a vnútorné priečky môžeme odstrániť a podľa potrieb vytvoriť inde nové priečky. Aj nosné steny uprostred dispozície sa dajú prispôsobiť, ale je potrebné zmenu riešiť za účasti statika. Ak sa zmeny pri prestavbe bytu týkajú statického systému budovy, je nutné mať stavebné povolenie. Pri drobných stavebných úpravách stačí podať stavebné oznámenie. Ak pôjde o zmenu nosných a obvodových stien, je nevyhnutnosťou statický posudok. Statik posúdi, vypočíta a navrhne riešenie, napríklad, keď je možné odstrániť časť nosnej steny a nahradiť ju prievlakom a stĺpmi alebo rámom. Častokrát ľudia robia tieto zásahy svojvoľne, neuvedomujú si dôsledky neuváženého počínania na statike domu a vystavujú seba i ostatných v dome nebezpečiu, ktoré ohrozuje život. Neznalosť zákona neospravedlňuje, v tomto prípade to platí dvojnásobne.

Život je zmena, a tak sa plynutím času mení zostava a počet členov domácnosti, ich vek, sociálne vzťahy, spôsob života a všetko, čo je s tým spojené. Na Slovensku bolo tradíciou, hlavne na vidieku, že v jednom dome žili tri generácie. Odhliadnuc od tradícií, často sa stáva, dnes aj z ekonomických dôvodov, že sa v jednom byte či dome nachádzajú dve alebo tri generácie. U rodinných domov je to jednoduchšie, zvýšené priestorové požiadavky je možno riešiť vo väčšine prípadov prístavbou, nadstavbou či zobytnením podkrovia. V bytovom dome je tento problém riešiteľný ťažšie. U starších domov najčastejším riešením je možnosť byt na najvyššom podlaží vertikálne spojiť s podkrovím, ak to tvar strechy dovoľuje. Mladí ľudia obľubujú bývanie v podkroví, a tak sa naskytá príležitosť vytvoriť si podľa svojich predstáv svojské a jedinečné prostredie bytových priestorov.

Priestorové usporiadanie bytu

Dispozičné riešenie bytov dnes vyzerá podstatne ináč ako tomu bolo v minulosti. Ak sa niekto rozhodne pre prestavbu bytu z priestorových dôvodov, musí brať do úvahy životný štýl a spôsob užívania bytu všetkých členov domácnosti, brať ohľad na ich potreby a záľuby. Je praktické uvažovať trochu dopredu, predpokladať napríklad možné zdravotné obmedzenia u starších členov rodiny, predvídať meniace sa záujmy tak u detí, ako aj u dospelých, ku príkladu, že sa z nich stanú ľudia na dôchodku. Pri novom dispozičnom riešení bytu treba napríklad myslieť na zriadenie prípojok k internetu, TV a pod. v každej obytnej miestnosti. Je nutné si dobre premyslieť všetky činnosti, ktoré sa budú v byte diať či už fyzické alebo duševné aktivity, s tým spojený hluk a pod. Všetko sa odvíja od zostavy a počtu členov rodiny a prípadne ich návštev.

Pre dispozično-prevádzkové riešenie bytov a bytové interiéry sú dnes charakteristické otvorené prepojenia jednotlivých funkčných celkov bytu. Týka sa to hlavne spájania obývačky, jedálne a kuchyne do jedného celku, deleného iba ak opticky. Dnešná rodina sa stretáva čoraz menej vzhľadom na pracovnú a záujmovú zaneprázdnenosť jej členov. Človek je tvor individuálny, preto pre niekoho môže byť vhodné, že po príchode domov sa zavrie do svojej miestnosti, ale pre iného môžu byť vhodnejšie otvorené priestory, ktoré umožňujú vzájomné stretávanie, kontakt a komunikáciu členov rodiny. Tento prístup závisí od činnosti, ktorú ľudia počas dňa vykonávajú. Ak je niekto celý deň v kontakte s ľuďmi, túži mať vo večerných hodinách pokoj a opačne. Variabilitu priestorov je možné dosiahnuť napríklad posuvnými alebo skladacími stenovými prvkami, ktoré sa používajú podľa potreby. Aj v menšom byte, ak sa zrušia niektoré priečky, možno vytvoriť pocit priestrannosti a vzdušnosti a často aj väčšie presvetlenie priestorov.

Ako už bolo spomínané, nesmieme pri prestavbe bytu či domu zabudnúť na záujmové činnosti členov domácnosti, rozvíjanie svojich „koníčkov“. Hobby užívateľov bytu môže byť naozaj najrôznejšieho charakteru, ale treba preň vytvoriť svoje miesto. Najideálnejšie by bolo, ale s tým samozrejme musia všetci súhlasiť, vyčleniť vo veľkých priestoroch kútiky pre rôzne činnosti, ale tak, aby každý člen tým nebol vyhostený z diania rodiny. Či už pôjde o menšie dieťa alebo starého člena rodiny, každý by mal svoje miesto pre svoje hobby, svoj kútik, ale pritom by boli rodinní príslušníci akože spolu. Veď záľuby bývajú rôzne, napr. ručné práce, čítanie, hudba, zbieranie najrozličnejších predmetov, majstrovanie a pod.

Zvláštnou kategóriou v domácnosti sú starí a chorí ľudia. Treba im prispôsobiť životné podmienky ako sa len dá. V prvom rade je vhodné odstrániť prahy v dverách, nakoľko takto vzniká najviac úrazov a zlomenín. K nebezpečiu úrazu prispieva aj zlé osvetlenie, preto je potrebné riešiť osvetlenie miestností tak, aby všade bol dostatok svetla a dobrá viditeľnosť. Ak je to možné, treba prispôsobiť napríklad nábytok, zárubne dverí, aby bolo čo najmenej ostrých rohov, teda skôr sa hodia oblé hrany. V prípade pádu má byť čo najmenej zraňujúcich prvkov, napríklad sklo je vhodné použiť bezpečné nerozbitné. Ramená schodov, chodby, kúpeľňu a WC je vhodné opatriť madlami vo výške, ktorá je vhodná pre dotyčného člena rodiny. Rovnako madlá treba použiť pri sprchovacom kúte alebo vani. Pre starších členov rodiny je dobré v kúpeľni vymeniť ťažko prístupnú vaňu za sprchu so sedadlom. Zvlášť treba byt prispôsobiť, ak sa v ňom bude pohybovať vozičkár. Vtedy je nutné vytvoriť bezbariérový vstup, bezbariérové dvere, širšie komunikácie, kuchyňu, kúpeľňu a WC treba rozmerovo prispôsobiť na pohyb a otáčanie vozíka a rovnako ovládacie prvky, vypínače dať do výšky, ktorú vozíčkar môže pohodlne obsluhovať.

Elektrické a sanitárne rozvody v byte
Ak sa rozhodneme rekonštruovať starší byt, musíme počítať s tým, že bude treba prerobiť aj rozvody elektroinštalácie. V týchto starých bytoch je pravdepodobné, že kapacita elektrických vedení nebude dostatočná. Nedajú sa porovnať nároky na elektrické prípojky kedysi a dnes. Kedysi sa počítalo iba s osvetlením a zopár elektrospotrebičmi. V súčasnej dobe v byte stále pribúda nových a nových zariadení, ktoré fungujú na elektrický prúd od spotrebičov, cez zariaďovacie predmety až po tepelné a bezpečnostné senzory. Moderné flexibilné riešenie elektroinštalácie predstavuje vytvoriť ju tak, aby bola možnosť napojiť sa tam, kde to potrebujeme. V prípade potreby ľahko prístupné elektrické rozvody môžu byť schované v stene za odnímateľným krytom alebo za podhľadom. Všetky elektrické inštalácie v byte či dome musia zodpovedať normám a musia byť vyhotovené odborne a bezpečne. Zvlášť si treba dať pozor na uzemnenie, aby nedochádzalo k úrazom elektrickým prúdom, ktoré môžu byť aj smrteľné.

Pri rekonštrukcii bytu sa väčšinou pristupuje aj k zmene vedení a výmene rozvodov vody a kanalizácie. V dnešnej dobe je napríklad výhodou skrytá nádržka na vodu na WC v stene a neuberá tak priestor v kúpeľni alebo samotnej kabíne WC a je to aj estetické. Vhodným materiálom pri skrytí rozvodov je sadrokartón, a tak je možno bez zásahu do steny vytvoriť predsadený systém rozvodov všetkých médií. V samostatnom priestore WC je praktické nainštalovať malé umývadlo, v kúpeľni viacero umývadiel a bidet, ktorý nie je už nadštandardným vybavením.

Pri rekonštrukcii bytu či domu dochádza niekedy aj k zmene spôsobu vykurovania, je na zváženie či si nevytvoriť samostatné vykurovanie a ohrev vody alebo zrušiť radiátory a vybudovať podlahové kúrenie.

V byte ide aj o bezpečnosť

Čo sa týka požiarnej bezpečnosti bytu, každý byt by mal byť samostatným požiarnym úsekom. Veľmi pomôže, ak sa horľavý materiál umakart v bytových jadrách panelových domov nahradí murovaným jadrom a použijú sa materiály so zníženou horľavosťou. Bezpečnosť z požiarneho hľadiska by sa zvýšila vylúčením plynu z bytu. Toto sa však odporúča previesť hlavne v bytoch obývaných veľmi starými ľuďmi, nakoľko u nich ľahko dôjde v dôsledku zábudlivosti k otravám či výbuchom. Bezpečnosť bytu zvyšujú moderné bezpečnostné a súčasne protipožiarne vstupné dvere. Čo sa týka bezpečnosti z hľadiska zdravia, pozornosť treba venovať výberu podláh a podlahových krytín, aby tieto boli protišmykové a ľahko udržiavateľné. Podlahy bývajú problémom aj z hľadiska šírenia zvuku, teda je nutné myslieť na elimináciu hluku a odhlučnenie bytu. Neprimeraný hluk človeka stresuje, je nepríjemný, zdraviu škodlivý a ako sa hovorí, prinajmenšom ide na nervy. Ak sa rozhodneme pre dlažbu, musí sa táto položiť na tlmiaci podklad, ináč bude v byte pod nami zvýšená hlučnosť. Ideálnymi z tohto hľadiska sú plávajúce podlahy, nakoľko nie sú v priamom kontakte so stenou a nedotýkajú sa jej. Pod podlahu je dobré dávať pružné medzivrstvy, ktoré veľmi priaznivo pôsobia na medzistavcové platničky človeka, chôdza je prirodzenejšia a zdravšia.

Všetky stavebné materiály a povrchové úpravy aplikované pri rekonštrukcii bytu nesmú byť zdraviu škodlivé, nesmú uvoľňovať škodlivé látky do prostredia a musia byť bezpečné. Pri kúpe materiálov je vhodné žiadať od dodávateľa atesty a od výrobcu certifikát. Na trh by sa mali dostávať podľa zákona len bezpečné produkty, ale, vzhľadom na našu bezpečnosť, opatrnosti v prevencii nie je nikdy v dnešnej dobe dosť. Vyhnúť sa poškodeniu zdravia je povinnosťou, už len z dôvodu, aby sme nemali v konečnom dôsledku pokazenú radosť z krásnej prestavby bytu alebo domu.

Autor: Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD., ÚAOOB Fakulta architektúry STU, Bratislava
Foto: archív autora

Podobné články